اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی یعقوبی پور

مدیریت دولتی استادیار گروه مدیریت و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان

yaghoubipooryahoo.com

سردبیر

دکتر شمس السادات زاهدی

مدیریت دولتی استاد گروه مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد سیرجان

szahedi44hotmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید مهدی الوانی

مدیریت دولتی استاد گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین (استاد دانشگاه علامه طباطبایی)

montazer56gmail.com

دکتر شمس السادات زاهدی

مدیریت دولتی استاد گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

szahedi44hotmail.com

دکتر فتاح شریف زاده

مدیریت دولتی استاد گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

sharifzadehatu.ac.ir

دکتر رضا واعظی

مدیریت دولتی استاد تمام دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

vaeziatu.ac.ir

دکتر احمد علی خائف الهی

مدیریت دولتی- رفتار سازمانی دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

khaefelahimodares.ac.ir

دکتر نورمحمد یعقوبی

مدیریت دولتی استاد دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان بلوچستان

yaghoubimagmt.usb.ac.ir

دکتر مصطفی هادوی نژاد

مدیریت دولتی دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان،

hadavivru.ac.ir

دکتر محمد جواد کاملی

مدیریت دولتی- منابع انسانی عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی ناجا

p.h.d.kameligmail.com

دکتر محمدقاسمی

مدیریت دولتی دانشیار، گروه مدیریت دولتی، مدیریت و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان

m-ghasemimgmt.usb.ac.ir

دکتر ملیکه بهشتی فر

مدیریت دولتی دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

m.beheshtifaryahoo.com