اعضای هیات تحریریه


دکتر شمس السادات زاهدی استاد گروه مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد سیرجان

مدیریت دولتی

  • montazer56yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید مهدی الوانی استاد گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین (استاد دانشگاه علامه طباطبایی)

مدیریت دولتی

  • montazer56gmail.com