اهداف و چشم انداز

هدف عمده نشریه تعالی منابع انسانی فراهم نمودن محیط علمی برای پژوهشگران با تمرکز بر مباحث تعالی منابع انسانی  است. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

محور اصلی: تعالی منابع انسانی

محور فرعی: بهره وری منابع انسانی

چشم انداز نشریه:

بهبود مدیریت و ارائه راه حل های نظری و عملی برای حل مسائل مربوط به مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی در سازمان های بازرگانی، صنعتی، دولتی.

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

مدیریت منابع انسانی

مدیریت و توسعه سازمانی

رفتار سازمانی

رهبری سازمانی

روابط فرد و سازمان

نظریه های رفتاری سازمان

به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد.