درباره نشریه

نشریه تعالی منابع انسانی یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان  از پاییز سال 1399 به صورت فصلنامه منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران و دانشگاهیان  با تمرکز بر مباحث مدیریت و تعالی منابع انسانی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه مدیریت منابع انسانی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند می باشد. 

به منظور دسترسی آسان به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان پشتیبانی مالی می شود.