دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، آذر 1400 
4. شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های سرمایه فکری در بانک های دولتی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 73-93

بهزاد زارعیان مرادآبادی؛ علیرضا اسلامبولچی؛ کامبیز حمیدی؛ تحفه قبادی لموکی