دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1399 
2. طراحی الگوی تطبیقی تاثیر فعالیت های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی

صفحه 22-43

عادل کولک؛ حسن سلطانی؛ شیوا مداحیان؛ مهدی محمد باقری؛ نوید فاتحی راد