شناسایی چالش‌های پیش روی زنان شاغل در حوزه صنعت؛ مطالعه موردی زنان شاغل در شهرک‌های صنعتی شهرستان آران و بیدگل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کارآفرینی گرایش آموزش عالی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان، ایران.

2 گروه مدیریت

چکیده

اشتغال زنان یکی از اهرم‌های مؤثر در توسعه و مشارکت اجتماعی آن‌ها به شمار می‌رود اما وجود برخی موانع که بر سر راه اشتغال زنان و فعالیت اقتصادی آن‌ها خارج از محیط خانواده، برای اشتغال آنان محدودیت ایجاد کرده است. هدف این پژوهش شناسایی چالش‌های پیش روی زنان شاغل در حوزه صنعت در شهرک‌های صنعتی شهرستان آران و بیدگل است. به‌عبارت‌دیگر سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چالش‌ها و موانع پیش روی زنان شاغل در حوزه صنعت، کدم‌اند؟ رویکرد حاکم بر این تحقیق کیفی ، روش تحلیل محتوا، تکنیک جمع‌آوری اطلاعات مصاحبه عمیق و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته است.جامعه آماری این تحقیق کلیه‌ی زنان شاغل در شهرک‌های صنعتی شهرستان آران و بیدگل است که تعدادشان ۳۴۰۷۸ است و حجم نمونه با روش گلوله برفی و نیز بر مبنای قاعده اشباع اتخاذشده که درنهایت 32 نفر به‌عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد.داده‌های تحقیق، به‌وسیله روش تحلیل محتوا تحلیل شد.

یافته‌های تحقیق: مهم‌ترین موانع در پاسخ مصاحبه‌شوندگان، موانع فردی، موانع خانوادگی و موانع اجتماعی شناخته شدند که این مضامین هرکدام دارای زیر مضمون‌هایی هستند.

الف) موانع فردی 1.عدم رضایت از شغل 2. مشکلات روانی.

ب) موانع خانوادگی ، 1. ارتباط با همسر 2. ارتباط با فرزندان 3. ارتباط با اطرافیان.

پ) موانع اجتماعی1. مشکلات آموزشی. 2. مشکلات محیط کار 3. مشکلات محیط جامعه.

کلیدواژه‌ها