مطالعه فضیلت سازمانی و بهره‌وری سازمانی از طریق رفتار شهروندی سازمانی درکارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی،واحد نورآباد ممسنی ،دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد ممسنی،ایران

2 گروه مدیریت آموزشی،واحد نورآباد ممسنی ،دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد ممسنی،ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش مطالعه فضیلت سازمانی و بهره‌وری سازمانی از طریق رفتار شهروندی سازمانی درکارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس بود. روش این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس به تعداد 114 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری کل شمار، کل جامعه آماری بعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. که از این تعداد 85نفر با محقق همکاری داشتند. برای گرداوری اطلاعات پژوهش از سه پرسشنامه بهره‌وری هرسی و گلداسمیت (1980)، پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون و همکاران (2004) و پرسشنامه رفتار شهروندی پادساکف و همکاران (1990) استفاده گردید. پایای این ابزار با استفاده از ضریب الفای کرونباخ به ترتیب 71/0، 82/0 و 86/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی اسپیرمن و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار SPSS21 و AMOS5 استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که فضیلت سازمانی با بهره وری سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنادار داشت. و نقش واسطه ای رفتار شهروندی در رابطه بین فضیلت سازمانی با بهره وری سازمانی کارکنان مورد تائید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها