تأثیر مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بر مسئولیت اجتماعی با نقش میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی سازمانهای دولتی همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ،واحد تویسرکان،دانشگاه آزاداسلامی تویسرکان

2 دانشگاه آزاد اسلامی همدان

چکیده

هدف اصلی این تحقیق تأثیر مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بر مسئولیت اجتماعی با نقش میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی سازمانهای دولتی همدان بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی از لحاظ روش انجام، توصیفی، پیمایشی و روش جمع آوری داده‌ها کتابخانه‌ای- میدانی بود .در این تحقیق از مدل مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا با پرسشنامه استاندارد آرمسترانگ ، مدل مسئولیت اجتماعی، کارول ، مدل رفتارشهروندی سازمانی، اپل یام، استفاده شد. روش جمع آوری داده‌ها پرسشنامه بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان سازمانهای دولتی همدان است که براساس آمار سال 1398 تعداد 36114 نفر می‌باشد. حجم نمونه محاسبه شده با توجه به فرمول مورگان برابر با 380 نفر است. همچنین جهت گردآوری اطلاعات از نمونه‌گیری به شیوه تصادفی طبقه‌ای استفاده شد. برای تحلیل آزمون‌ها از نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بر مسئولیت اجتماعی با نقش میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی سازمان‌های دولتی شهر همدان تأثیر دارند و همچنین مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بر رفتار شهروندی سازمانی سازمان‌های دولتی شهر همدان نیز تأثیر دارد و از طرفی رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی را در ارتباط مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا با مسئولیت اجتماعی دارد.

کلیدواژه‌ها