نقش میانجی مشارکت و رفاه عاطفی در تأثیر فضیلت سازمانی بر عملکرد کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش، بررسی نقش میانجی مشارکت و رفاه عاطفی در تأثیر فضیلت سازمانی بر عملکرد کارکنان است.

روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی پیمایشی است. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان دانشگاه آزاد آبادان و خرمشهر 130 نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، به تعداد 97 نفر محاسبه شد. جهت انتخاب نمونه، از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل صورت گرفته است.

یافته ها: یافته ها حاکی است که در سطح اطمینان 95% الگوی ساختاری تحقیق، از برازش مناسبی برخوردار است و نتایج نشان دهنده آن است فضیلت سازمانی هم به‌طور مستقیم و هم با نقش میانجی رفاه عاطفی و مشارکت بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.

نتیجه‌گیری: دانشگاه به‌عنوان یک سازمان پیشرو در جوامع و اهمیت کانونی آن در زندگی، باید نسبت به ارتقای کیفیتش حساسیت بیشتری نشان دهد که مستلزم توسعه درون‌زای فرهنگ ارزشیابی است و رعایت اخلاقیات و نهادینه شدن فضایل اخلاقی در این راستا موضوعیت پیدا می‌کند که می‌توان آن را در سازمان-های دیگر نیز به اجرا درآورد. پیشنهاد می‌گردد رفتار در سایه احترام، اخلاق و محبت را در سرلوحه رفتار سازمانی قرار دهند به عبارتی صرف ‌نظر از نقش و جایگاهی که کارکنان دارند، با آن‌ها با احترام و حفظ نمودن شخصیتشان رفتار و برخورد نمایند.

کلیدواژه‌ها