معماری فرایند مدیریت استراتژیک استعداد کارکنان در سازمان‌های دولتی ، کاربست رویکرد دلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد مدیریت

چکیده

در عصر حاضر  زیرساخت های تکنولوژیکی و اقتصادی تنها مزیت رقابتی سازمان ها به شمار نمی روند. دارا بودن افراد با استعداد می تواند زمینه توسعه و رشد پایدار سازمان ها را تضمین نماید. نقش مدیریت استراتژیک  استعداد در سازمان های دولتی در رشد مهارت های شغلی کارکنان امری حیاتی و ضروری به شمار می رود و بدون وجود مدیریت استعداد اثربخش در سازمان ، ما شاهد  اتلاف منابع سازمانی  خواهیم بود. سازمان  دولتی به دلیل نداشتن فرایند مشخص و مبتنی بر رقابت عموما از لحاظ مدیریت استعداد در سطج بسیار پایینی قرار دارند. همین امر طراحی مدلی که به بررسی عوامل موثر بر مدیریت استعداد کارکنان  را مورد بررسی قرار دهد از اهمیت به سزایی برخوردار است. جهت حصول به این امر این تحقیق به بررسی مدیریت استعداد کارکنان  در سازمان های دولتی ایران پرداخته است. روش انجام پژوهش به روش کیفی و روش دلفی  صورت گرفته است پژوهش حاضر، همانند هر تحقیق دیگر، مرور ادبیات موضوع مرتبط، به صورت کتابخانه ای بوده و همچنین مدیریت استعداد کارکنان در راستای طبقه بندی و ارائه ساختار بر اساس تحقـیقات گذشته انجام شده است.  برای بررسی و پاسخ به سوال پژوهش، به مصاحبه‌ با مجمـوعه خبرگان  پرداخته می‌شود. بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی  و گلوله برفی، انتخاب خواهند شد. شاخص کفایت تعداد مصاحبه‌ها، اشباع نظری  است که بر اساس آن، پژوهشگر بدین نتیجه برسد که مصاحبه ‌های بیشتر، اطلاعات بیشتری به اندوخته ‌های فعلی مصاحبه ‌ها اضافه نخواهد کرد و در نهایت مدل کیفی نهایی براساس  عوامل علی، راهبردی، مداخله گر، بستر ساز و پیامد به عنوان عوامل نهایی  ارئه گردید.

کلیدواژه‌ها