کشف و تبیین الگوی انگیزه خدمت با رویکرد معنویت محور در کار با استفاده از نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف:  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی انگیزه خدمت با رویکرد معنویت محور در کار انجام شده است.
روش: فلسفه این تحقیق تفسیری، رویکرد استقرایی، روش کیفی و استراتژی نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده می باشد. جامعه مورد مطالعه، کارکنان شرکت مخابرات خراسان رضوی که اعضای نمونه با روش گلوله برفی انتخاب شدند و از مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان، داده‌ها به اشباع رسید. به منظور ارائه الگو، باتوجه به تحلیل های صورت گرفته، از خانواده «6سی» گلیزر استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که مولفه‌های انگیزه خدمت با رویکرد معنویت در محیط کار شامل: هنجارگرا، عاطفی، معناگرا، اجتماعی، دلسوزانه و فداکارانه است. تحلیل ها ، با استفاده از خانواده «6سی» گلیزر نشان داد:. علل اصلی شامل: ویژگی‌های شغل، مشخصه‌های دانشی، سرمایه اجتماعی و ویژگی‌های شخصیتی ،  عوامل همبسته شامل: مشارکت اجتماعی در سازمان و تحکیم سرمایه اجتماعی؛ اقتضائات شامل: جو سازمانی، فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی، رضایت شغلی، مدیریت صحیح نیروی انسانی و فلسفه وجودی و ماموریت سازمان؛ شرایط میانجی شامل: مسئولیت اجتماعی، وفاداری به سازمان و اخلاق و ارزش‌های سازمانی است. پیامدها، شامل: رفتار شهروندی سازمانی، افزایش بهره وری سازمان، افزایش کیفیت خدمات، دلبستگی شغلی، کیفیت زندگی کاری و حفظ توانایی‌های سازمان است و زمینه محیطی شامل: جامعه پذیری خانواده، ویژگی‌های مذهبی، ویژگی‌های جمعیت شناختی و محیط انگیزشی سازمان است.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق به سازمان‌ها کمک می‌کند تا انگیزه خدمت با رویکرد معنویت در کار را بشناسند و  آن را در سازمان رواج دهند

کلیدواژه‌ها