شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر کاهش رهبری زهراگین در پشتیبانی ارتش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش، مشخص کردن عوامل موثر در کاهش ظهور و بروز رهبران با سبک رهبری زهراگین است که پژوهش به روش توصیفی- پیمایشی انجام می‌گیرد. به طور کلی در حوزه مدیریت به مقوله‌ی رهبری و سبک‌های مختلف آن تاکید فراوان شده است، و در این زمینه سبک‌های رهبری مختلفی نیز شناسایی و تعریف شده‌اند. یکی از سبک‌های رهبری که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، سبک رهبری زهراگین است. در این سبک رهبری عوامل کاهش به ترتیب عبارتند از امنیت، همدلی، اخلاق، قراردادهای کاری، آرامش، احترام گذاشتن که محیط کسب و کار را برای پیروان تبدیل به محیطی آکنده از خوش بینی می‌کند. در واقع در این سبک رهبری، رهبران با انجام دادن اعمال مثبت باعث افزایش اثربخشی و کارایی سازمان‌ها در رسیدن به اهدافشان می‌شوند و از این طریق سعی در رسیدن به اهداف شخصیشان دارند. لذا آیتم امنیت دارای بیشترین اهمیت و تاثیر را بر کاهش رهبری زهراگین دارد و پس از آن توانایی قراردادهای کاری دارای بیشترین اهمیت است و آرامش کمترین تاثیر را در کاهش رهبری زهراگین دارد.

کلیدواژه‌ها