ارائه مدل بومی پاسخگویی سازمانی در سازمان های دولتی ایران با در نظر گرفتن نقش عوامل سازمانی و فردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سیرجان، سیرجان، ایران

چکیده

پاسخگویی سازمانی در نهادهای دولتی از مهمترین چالش های پیش رو کشور می باشد  ارگان های دولتی به دلیل نداشتن فرایند مشخص و مبتنی بر رقابت عموما از لحاظ پاسخگویی سازمانی در سطج بسیار پایینی قرار دارند .همین امر طراحی مدلی که به بررسی عوامل موثر بر پاسخگویی سازمانی را مورد بررسی قرار دهد از اهمیت به سزایی برخوردار است .  جهت حصول به این امر این تحقیق به بررسی پاسخگویی سازمانی در سازمانهای دولتی ایران با در نظر گرفتن نقش عوامل سازمانی و فردی پرداخته است . روش انجام پژوهش به روش کیفی و روش تحلیل محتوای کیفی صورت گرفته است. پژوهش حاضر همانند هر تحقیق دیگر، مرور ادبیات موضوع مرتبط، به صورت کتابخانه ای بوده و همچنین رویکرد پاسخگویی سازمانی  براساس عوامل فردی و سازمانی در راستای طبقه بندی و ارائه ساختار بر اساس تحقـیقات گذشته انجام شده است.  برای بررسی و پاسخ به سوال پژوهش، به مصاحبه‌ با مجمـوعه خبرگان پرداخته می‌شود. بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی  و گلوله برفی ، انتخاب خواهند شد. شاخص کفایت تعداد مصاحبه‌ها، اشباع نظری  است که بر اساس آن، پژوهشگر بدین نتیجه برسد که مصاحبه‌های بیشتر، اطلاعات بیشتری به اندوخته‌های فعلی مصاحبه‌ها اضافه نخواهد کرد و در نهایت مدل کیفی نهایی براساس  عوامل علی ، راهبردی ، مداخله گر، بستر ساز و پیامد به عنوان عوامل نهایی  ارئه گردید.

کلیدواژه‌ها