آمیزش خودارزیابی آموزشی و آنتروپی شانون در نیازسنجی آموزشی مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت رفتاری، گروه مدیریت، دانشکدة علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی‌‌عصر (عج)

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گروه مدیریت، دانشکدة علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی عصر (ع)

چکیده

مدیران سازمان‌‌ها برای رویارویی موفق با تغییرات بنیادی محیط سازمان‌‌های خود بایستی از  آگاهی‌‌ها و مهارت‌‌های کافی برخوردار باشند و برای این کار آموزش یکی از مهم‌‌ترین پشتوانه‌‌ها محسوب می‌‌شود. سازمان‌‌های موفق نه تنها به آموزش به دیدة هزینة زائد نمی‌‌نگرند، بلکه برای ارتقای قابلیت‌‌های منابع انسانی و کسب مزیت رقابتی بر آن تمرکز دارند. آموزش اثربخش در گرو نیازسنجی آموزشی مناسب است. روش‌‌های گوناگونی برای نیازسنجی آموزشی در سازمان‌‌ها معرفی و ارائه شده است. منشأ اصلی این تنوع، نخست روش‌‌های گوناگون در گردآوری و تحلیل داده‌‌ها و دوم، مرجع تشخیص نیازهای آموزشی است. در هر حال، اجماع بر این است که یک روش نیازسنجی مطلوب، در عین رعایت دقت نظر و سنجش، عاری از پیچیدگی غیرکارکردی است. بر این اساس، پژوهش حاضر به معرفی روشی ترکیبی از خودارزیابی آموزشی و آنتروپی شانون در نیازسنجی آموزشی مدیران پرداخته که در قالب مطالعه‌‌ای موردی در 17 شرکت‌‌ شهرک صنعتی رفسنجان برای 172 نفر از مدیران ارشد و میانی این سازمان‌‌ها اجرا شده است. از خودارزیابی آموزشی برای گردآوری نیازهای آموزشی و از آنتروپی شانون برای تحلیل آنها به منظور تعیین ضرایب اهمیت و در نتیجه اولویت‌‌بندی نیازهای آموزشی استفاده شد. نتایج پژوهش به شناسایی خزانه‌‌ای از نیازهای آموزشی مدیران انجامید که پس از تعیین ضرایب اهمیت، به ترتیب اولویت چینش شدند.

کلیدواژه‌ها