رابطه بین استقلال در کار با اشتیاق و اعتیاد به کار با نقش میانجی انگیزه شغلی خودمختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استادیار، علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق باهدف بررسی رابطه بین استقلال در کار با اشتیاق و اعتیاد به کار با نقش میانجی انگیزه شغلی خودمختاری در شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو انجام‌شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو به تعداد 200 نفر است. که بر اساس جدول مورگان 127 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب ‌شده اند .تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS23 و AMOS انجام گرفته و از آماره های توصیفی و استنباطی مثل میانگین، انحراف معیار، ضریب رگرسیون و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مدل معدلات ساختاری نشان می دهد که شاخص های برازندگی مدل تحقیق در حد قابل قبول می باشد و ضرایب رگرسیونی مدل نشان می دهد که متغیرهای ذکر شده بخوبی رابطه بین استقلال در کار با اشتیاق و اعتیاد به کار با نقش میانجی انگیزه شغلی خودمختاری در شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو را تبیین می کند. بنابراین بین استقلال در کار با اشتیاق و اعتیاد به کار با نقش میانجی انگیزه شغلی خودمختاری در شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها