نویسنده = زهره ادهمی
تعداد مقالات: 1
1. آمیزش خودارزیابی آموزشی و آنتروپی شانون در نیازسنجی آموزشی مدیران

دوره 1، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-21

مصطفی هادوی نژاد؛ زهره ادهمی