شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

اعضای هیات تحریریه:
  دکتر شمس السادات زاهدی   دکتر سید مهدی الوانی