شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان